Privacybeleid

PREAMBLE

Dit privacybeleid vertelt u hoe wij de informatie die u eventueel aan ons verstrekt, gebruiken en beschermen wanneer u deze site gebruikt, die toegankelijk is via de volgende URL: .

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wettelijke of technologische ontwikkelingen. In dat geval wordt de datum van de bijwerking duidelijk bovenaan dit beleid vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker zodra zij online zijn gezet. Het is daarom raadzaam dat de gebruiker dit privacybeleid regelmatig raadpleegt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

ARTIKEL 1. PARTIJEN

Dit privacybeleid is van toepassing tussen , hierna "de uitgever", en elke persoon die verbinding maakt met de site, hierna "de internetgebruiker".

ARTIKEL 2. DEFINITIES

"Site-inhoud" : alle op de Site gepubliceerde elementen, al dan niet beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, schema's, structuren, databanken of software.

"Internetgebruiker" : elke persoon die verbinding maakt met de Site.

"Site" betekent een website die toegankelijk is via de URL, alsmede subsites, spiegelsites, portals en URL-varianten daarvan.

ARTIKEL 3. TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacybeleid geldt voor alle internetgebruikers. Door simpelweg verbinding te maken met en/of te surfen op de Site aanvaardt u dit privacybeleid volledig. Bovendien bevestigt het klikken op "OK, alles accepteren" in de informatiebanner met betrekking tot cookies die op de Site wordt weergegeven, uw aanvaarding van dit beleid. U erkent tevens dat u deze volledig hebt begrepen en zonder beperkingen aanvaardt.

De internetgebruiker erkent de waarde van de automatische registratiesystemen van de "uitgever" als bewijs, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen.

Aanvaarding van dit privacybeleid houdt in dat de internetgebruikers handelingsbekwaam zijn of ten minste 16 jaar oud zijn, of bij gebreke daarvan toestemming hebben van een voogd of curator indien zij handelingsonbekwaam zijn, of van hun wettelijke vertegenwoordiger indien zij jonger zijn dan 16 jaar, of dat zij in het bezit zijn van een volmacht indien zij handelen namens een rechtspersoon.

ARTIKEL 4. PERSOONSGEGEVENS

In het algemeen kunt u de Site bezoeken zonder vrijwillig enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In ieder geval bent u geenszins verplicht deze informatie vrijwillig aan de "uitgever" door te geven.

In geval van weigering is het echter mogelijk dat u niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. In dit verband kan de "uitgever" u in sommige gevallen vragen om uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie. Door deze informatie te verstrekken, aanvaardt u uitdrukkelijk dat deze door , voor de in dit document aangegeven doeleinden en voor de aan het einde van elk formulier aangegeven doeleinden wordt verwerkt.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die het Europees Parlement op 14 april 2016 heeft aangenomen en de geldende nationale wetgeving, verstrekt "de uitgever" u de volgende informatie:

4.1 Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van gegevens op de Site is .

4.2 Identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming

De identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming is .

4.3 Gegevensverzameling door de "uitgever

4.3.1 Verzamelde gegevens

4.3.1.1 Tijdens de navigatie verzamelde gegevens

Wanneer u de Site bezoekt, stemt u ermee in dat de "uitgever" informatie verzamelt over: uw gebruik van de Site; de inhoud die u bekijkt en waarop u klikt; uw demografische gegevens; het gebruikte apparaat en de softwareomgeving daarvan; tracers, web beacons, web stores, unieke reclame-identificatoren; verbindingsgegevens (tijden, bekeken pagina's, IP-adres...); en/of bezochte webpagina's voor of na het gebruik van de Site.

4.3.1.2 Gegevens verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het versturen van een e-mail

Het gebruik van het contactformulier door de internetgebruiker impliceert de verzameling door de "uitgever" van de volgende persoonlijke gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, informatie die de internetgebruiker vrijwillig verstrekt met het oog op de behandeling van zijn dossier.

Internetgebruikers die de voor het gebruik van het contactformulier vereiste informatie niet wensen te verstrekken, kunnen niet rechtstreeks vanaf de site een bericht aan de "uitgever" sturen.

4.3.1.3 Gegevens verzameld tijdens het verzenden van de nieuwsbrief

In het kader van de verzending van zijn nieuwsbrief kan de "uitgever" uw e-mailadres verzamelen en verwerken.

4.3.2 Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

De tijdens het browsen verzamelde gegevens worden geautomatiseerd verwerkt met het oog op :

 • een gerechtelijke procedure in te leiden;
 • de identiteit van internetgebruikers te verifiëren;
 • de veiligheid van de Site te verzekeren en te verbeteren;
 • de Site ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, aanbieden en beheren;
 • informatie te verzenden en contact op te nemen met de internetgebruiker, onder meer via e-mail, telefoon en push-notificatie;
 • de inhoud van de Site met andere personen te delen of aan deze personen zijn raadpleging of zijn mening kenbaar te maken, via de knoppen voor het delen van de sociale netwerken;
 • de gebruikerservaring te contextualiseren en te verbeteren;
 • Gerichte reclame-inhoud;
 • elke illegale of onwettige activiteit te vermijden;
 • de gebruiksvoorwaarden van de Site te handhaven.

De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het verzenden van een e-mail zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking ten behoeve van :

 • Contractuele verplichtingen nakomen;
 • een gerechtelijke procedure in te leiden;
 • de identiteit van internetgebruikers te verifiëren;
 • informatie te verzenden en contact op te nemen met de internetgebruiker, onder meer via e-mail, telefoon en push-notificatie;
 • Gerichte reclame-inhoud;
 • elke illegale of onwettige activiteit te vermijden;
 • de gebruiksvoorwaarden van de Site te handhaven.

De gegevens die worden verzameld tijdens de activiteit van het verzenden van een nieuwsbrief zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking met het oog op :

 • stuur informatie over actuele gebeurtenissen.

4.3.3 Rechtsgrondslag voor de behandeling

De gegevens die tijdens het browsen worden verzameld, hebben als rechtsgrondslag het legitieme belang van de "uitgever", namelijk het uitvoeren van een analyse van het gedrag op de Site en het verkrijgen van een betere beveiliging en werking van de Site.

De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het verzenden van een e-mail zijn wettelijk gebaseerd op een legitiem belang van de "uitgever", namelijk de verwerking van uw verzoek.

De rechtsgrondslag voor de gegevens die tijdens het verzenden van de nieuwsbrief worden verzameld, is de toestemming van de betrokken personen.

4.3.4 Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens zijn alleen beschikbaar voor de "uitgever" en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

4.3.5 Duur van de bewaring van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die tijdens het browsen worden verzameld, worden bewaard gedurende een redelijke periode die nodig is voor de goede administratie van de site en maximaal 12 maanden.

De persoonsgegevens die bij het gebruik van het contactformulier worden verzameld, worden ten behoeve van de internetgebruiker bewaard voor de duur van de contractuele relatie en tot 12 maanden na beëindiging van de opdracht.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, verbindt de "uitgever" zich ertoe de gegevens van de betrokken personen definitief te wissen.

4.3.6 Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden onder veilige omstandigheden opgeslagen, met gebruikmaking van de huidige technische middelen, overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming en de geldende nationale wetgeving.

4.4 Eerbiediging van de rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door ons aan te schrijven op ons postadres of door ons online contactformulier in te vullen.

4.4.1 Recht op informatie, toegang en mededeling van gegevens

U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Wegens de verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op de "uitgever" rust, wordt uw verzoek slechts in behandeling genomen indien u het bewijs van uw identiteit levert, met name door overlegging van een scan van uw geldig identiteitsbewijs (in geval van een verzoek via ons specifiek elektronisch formulier) of een ondertekende fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs (in geval van een schriftelijk verzoek), beide vergezeld van de woorden "Ik verklaar op erewoord dat de kopie van dit identiteitsbewijs overeenstemt met het origineel".

Om u te helpen bij uw aanpak vindt uhier een door het Cnil opgestelde modelbrief.

4.4.2 Recht op correctie, verwijdering en vergetelheid van gegevens

U hebt het recht te verzoeken om correctie, bijwerking, afscherming of verwijdering van uw persoonsgegevens die mogelijk onjuist, foutief, onvolledig of verouderd zijn.

U kunt ook algemene en specifieke instructies geven over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. In voorkomend geval kunnen de erfgenamen van een overledene eisen dat rekening wordt gehouden met het overlijden van hun familielid en/of dat de nodige aanpassingen worden verricht.

Om u te helpen bij uw aanpak vindt uhier een door het Cnil opgestelde modelbrief.

4.4.3 Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om u te helpen bij uw aanpak vindt uhier een door het Cnil opgestelde modelbrief.

4.4.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat te ontvangen.

4.4.5 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de "uitgever" wordt beperkt. Zo kunnen uw gegevens alleen worden opgeslagen en niet worden gebruikt door de "uitgever".

4.4.6 Reactietijden

"De uitgever verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan een maand na de datum van ontvangst van uw verzoek, te antwoorden op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of op elk ander bijkomend verzoek om informatie.

4.4.7 Klacht bij de bevoegde autoriteit

Indien u van mening bent dat "de uitgever" zijn verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek richten aan de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de Cnil waaraan u een verzoek kunt richten .

4.5 Overdracht van verzamelde gegevens

4.5.1 Overdracht aan partners

"De uitgever informeert u dat wij een beroep doen op erkende dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn en toegang hebben tot de op de Site verzamelde gegevens.

"De Uitgever heeft ervoor gezorgd dat zijn dienstverleners adequate waarborgen hebben ingevoerd en voldoen aan strenge voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van gegevens, bijvoorbeeld via het Amerikaanse Privacy Shield.

De internetgebruiker stemt ermee in dat de verzamelde gegevens door de "uitgever" worden doorgegeven aan zijn partners en door deze partners worden verwerkt in het kader van diensten van derden, namelijk :

Partner Kwaliteit Land van bestemming Uitgevoerde behandeling Privacybeleid
Google Analytics Onderaannemer VS (Privacy Shield) Ontwikkeling van bedrijfsstatistieken om rapporten te genereren over de interacties van internetgebruikers. https://policies.google.com/privacy
Google Maps Onderaannemer VS (Privacy Shield) Interactieve kaartendienst en geolocatie. https://policies.google.com/privacy
Youtube Onderaannemer VS (Privacy Shield) Streaming video sharing service. https://policies.google.com/privacy

4.5.2 Overdracht op verzoek of op gerechtelijk bevel

De internetgebruiker stemt er ook mee in dat de "uitgever" de verzamelde gegevens op verzoek van een overheidsinstantie of bij gerechtelijk bevel aan eenieder mag bekendmaken.

4.5.3 Overdracht in het kader van een fusie of overname

Indien de "uitgever" betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringsoperatie, een liquidatie of faillissement of bij een overname van zijn gehele of een deel van zijn bedrijf door een ander bedrijf, stemt de internetgebruiker ermee in dat de verzamelde gegevens door de "uitgever" aan dit bedrijf worden overgedragen en dat dit bedrijf de in dit privacybeleid bedoelde verwerking van persoonsgegevens uitvoert in plaats van de "uitgever".

ARTIKEL 5. TRACERINGS-/COOKIEBELEID

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website van de "uitgever", wordt u door een banner boven of onder aan uw scherm gewaarschuwd dat informatie over uw navigatie kan worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd. Dankzij ons beleid inzake het gebruik van cookies kunt u beter begrijpen welke maatregelen wij nemen met betrekking tot de navigatie op onze website. Het informeert u met name over alle cookies die op onze website aanwezig zijn, hun doel en geeft u de procedure om ze in te stellen.

5.1 Gebruik van tracers/cookies

De "Editor", als uitgever van deze website, kan een cookie en andere tracers op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, gsm, enz.) installeren om u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

Cookies" zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang waarmee wij uw computer, tablet of mobiele telefoon kunnen herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die op de website van de "uitgever" kunnen worden gebruikt, hun naam, hun doel en hun bewaartermijn.

5.2 Doelstellingen van de verklikstoffen

Met behulp van de informatie in de gebruikte tracers en cookies kan de "uitgever" de frequentie en het gebruik van de Site analyseren en, indien nodig, de navigatie vergemakkelijken en verbeteren, prospectie verrichten, commerciële statistieken opstellen of gerichte reclame tonen.

5.3 Gebruikte tracers

Partner Doel van de verwerking Partner voorwaarden
Google Analytics Compilatie van bedrijfsstatistieken. https://policies.google.com/technologies/types
Google Maps Interactieve kaartendienst en geolocatie. https://policies.google.com/technologies/types
Youtube Streaming video sharing service. https://policies.google.com/technologies/types

5.4 Uw cookievoorkeuren instellen

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website van de "uitgever", verschijnt bovenaan of onderaan uw scherm een banner met korte informatie over het deponeren van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door uw navigatie op de website van de "uitgever" voort te zetten (door te scrollen, door op verschillende elementen van de site te klikken of door bijvoorbeeld een nieuwe pagina te laden), instemt met het plaatsen van cookies op uw terminal. U wordt ook geacht toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door te klikken op het pictogram "OK, alles accepteren" rechts van de banner bovenaan of onderaan uw scherm.

5.4.1 Cookies waarvoor geen toestemming nodig is

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de noodzaak om uw voorafgaande toestemming te verkrijgen, voor zover zij strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of uitsluitend tot doel hebben elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, load balancing sessiecookies en cookies voor het personaliseren van uw interface. Deze cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de "uitgever".

5.4.2 Cookies die uw voorafgaande toestemming vereisen

Deze eis heeft betrekking op cookies die door derden worden verstrekt en die als "persistent" worden gekwalificeerd in die zin dat zij op uw terminal blijven totdat zij worden verwijderd of aflopen.

Aangezien dergelijke cookies door derden worden verstrekt, is het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Deze familie van cookies omvat cookies voor publieksmeting, advertentiecookies en cookies voor het delen van sociale netwerken.

De cookies voor publieksmeting stellen statistieken op over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen de ergonomie van de website van de "uitgever" te verbeteren.

5.5 Maximale bewaartijd voor verklikstoffen

Het is de bedoeling dat tracers gedurende een periode van maximaal 13 maanden op de computer van de internetgebruiker worden bewaard. Deze gegevens worden onder veilige omstandigheden bewaard, met gebruikmaking van de huidige technische middelen, overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming en de geldende nationale wetgeving.

5.6 Verzet tegen het gebruik van verklikstoffen

5.6.1 Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van verklikstoffen

U kunt de plaatsing van cookies te allen tijde accepteren of weigeren.

De internetgebruiker kan het gebruik van cookies desgewenst verwijderen of deactiveren door de parameters van zijn browser te wijzigen of door gebruik te maken van de interface voor het instellen van parameters die door de Site wordt voorgesteld en die beschikbaar is bij de eerste verbinding bovenaan of onderaan de homepage, door te klikken op het pictogram "Personaliseren" rechts van de banner. Het is mogelijk de Site te raadplegen zonder cookies. Sommige nevenfuncties van de site werken echter mogelijk niet als de internetgebruiker het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld, zoals navigatie-indicatoren, interactieve kaarten en videostreaming.

5.6.2 Instellingen

Voor meer informatie over tools voor cookiebeheer kunt uhier terecht op de speciale pagina op de website van Cnil.

5.6.2.1 Browserinstellingen

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. De internetgebruiker kan zijn browsersoftware zo instellen dat cookies systematisch of afhankelijk van de afzender worden geweigerd. De internetgebruiker kan zijn browsersoftware ook zodanig configureren dat hem van tijd tot tijd wordt voorgesteld cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een cookie op zijn terminal kan worden opgeslagen.

Voor het beheer van cookies en de keuzes van de internetgebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin u kunt zien hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen:

5.6.2.2 Instellingen met behulp van add-ons

De internetgebruiker kan het verzamelen van persoonsgegevens ook configureren door extra modules te installeren.

Voor meer informatie over tools voor cookiebeheer kunt uhier terecht op de speciale pagina op de website van Cnil.

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 Wettelijke bescherming van de inhoud van de site

De inhoud van de Site wordt waarschijnlijk beschermd door het auteursrecht en het databankenrecht. Elke gehele of gedeeltelijke illegale weergave, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie zonder toestemming van de "uitgever" of zijn opvolgers of rechtverkrijgenden vormt een schending van de boeken I en III van de wet op de intellectuele eigendom en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging wegens inbreuk.

6.2 Contractuele bescherming van de inhoud van de site

De internetgebruiker verbindt zich er jegens de "uitgever" contractueel toe de Inhoud van de Site, ongeacht of deze beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, op geen enkele wijze te gebruiken, te reproduceren of weer te geven voor enig ander doel dan het lezen ervan door een robot of een browser. Dit verbod geldt niet voor indexeringsrobots die uitsluitend tot doel hebben de inhoud van de Site te scannen voor indexeringsdoeleinden.

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN

7.1 Wijzigingen

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd door de "uitgever". De voorwaarden die van toepassing zijn op de internetgebruiker zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij verbinding maakt met de site; elke nieuwe verbinding met de site impliceert de aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.

7.2 Heel

De nietigheid van een van de clausules van dit contract heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere clausules van het contract of van het contract in zijn geheel, die hun volle werking en draagwijdte behouden. In een dergelijk geval zullen de partijen de ongeldige bepaling zoveel mogelijk vervangen door een geldige bepaling die strookt met de geest en het doel van deze overeenkomst.

7.3 Niet-ontheffing

Het niet uitoefenen door de "uitgever" van zijn rechten hieronder mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van die rechten.

7.4 Talen

Deze voorwaarden worden aangeboden in het Frans.

7.5 Oneerlijke bedingen

De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de dwingende bepalingen van de consumentenwet betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een beroepsbeoefenaar en een consument.

ARTIKEL 8. DISPUTES

8.1 Toepasselijk recht

Dit privacybeleid is onderworpen aan de toepassing van de Franse wetgeving en de Europese regelgeving, met name de Europese verordening inzake gegevensbescherming.

8.2 Arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst wordt beslecht door arbitrage overeenkomstig het FastArbitration-reglement van het Digital Arbitration and Mediation Institute.